Национален типлер клуб - България
National Tippler Club Bulgaria

ПРАВИЛНИК
________________________________________
Състезателен правилник за продължителен полет

NTK - BG счита за своя задача да провежда състезания по продължително летене на национално и международно равнище. Като организация,занимаваща се само със спортно летене на гълъби,тя преследва цел,която да бъде с дълги традиции в България.Всеки член може да участва в състезанията. Поради това ние очакваме всеки член на BG-NTK да направи всичко по силите си и да участва активно в състезанията.Този правилник регламентира протичане на състезанията съобразно изискванията.Той старателно разглежда дейността на съдиите.Съдията трябва да е запознат с този правилник и да го носи у себе си по време на полета.

Общи разпоредби
*1
В състезания по продължително летене могат да участват само членове на BG-NTK,които са изпълнили финансовите задължения за текущата отчетна година,да се състезават с типлери,които носят пръстени на NTK.BG-NTK признава също пръстени на други чуждестранни обединения на типлери.
*2
В състезания могат да участват най-малко 3 и най-много 20 типлери. Състезанията за стари се провеждат от април до юни а за млади гълъби се провеждат от юли до септември. За състезания в чест на някого или на някое събитие е позволено да участват стари, млади и смесени ята. По време на един състезателен сезон с едни и същи гълъби не могат да се състезават от двама гълъбовъди.
-Състезанията се провеждат на дати,предварително определени на събрание.
-За състезанието
Купа на България и Long-day отборът може да се състои,само от млади или само от стари птици,без смесен отбор.
*3
Ятото трябва да стартира точно в обявеното време за пускане в полет в присъствието на съдия.Решаващо е времето GMT+2.
*4
Победител в състезанието е ятото с най-дългото време на полета,освен ако не бъде дисквалифицирано заради нарушения на правилника за провеждане на състезания.
*5
Официалната състезателна програма за настоящата година се определя в деня на награждаването. Тези които не са присъствали на събранието са длъжни да се информират сами.
*6
Заявка за участие в състезанието се дава на ръководителя на състезанието, до края на м. Февруари в текущата година . Състезанията се провеждат изключително в събота и неделя.
*7
Таксата за участие е 5 лв. за всеки полет. В случай на дисквалификация или отказване от заявеното състезание,състезателната такса не се връща под никакъв предлог.
Първенства:
3 състезания за стари гълъби.
Купа на България
Шампион за Long-day.
Шампион за International млади.
3  състезания за млади гълъби.

*8
Всички събития или произшествия, които не са регламентирани в този правилник,както и приемане на нови членове и изключване на стари се уреждат с решение на управителния съвет,което решение не подлежи на обжалване.
Управителен съвет :
  председател: Ахмед Мехмед - Хасково - 0878705511
  зам.председател: Иван Петров - Пловдив - 0888122640
  
  членове: Борис Гамбезов - Карлово - 0899936696
                   Делчо Ванев- Хасково - 0878446275
                   Николай Господинов - Стара Загора - 0899445318
                   Мариян Мушев - Сливен - 0876446391
                   Илия Кунин - София - 0879372114

Съдия и неговите задачи.
*9
Съдията при състезание трябва да е член на клуба или от световното обединение на типлери.Не може да е в роднински отношения със състезателя или сроден чрез женидба.Съдията трябва да е на възраст най-малко 16 години.Всяко състезание,което се провежда без присъствие на съдия не се признава от клуба.На съдия,който идва от друго населено място,състезателят е длъжен да осигори нощувка.
*10
Клубът има правото да изпраща съдии и контрольори при участниците в състезанията с цел проверка протичането на полета съобразно изискванията на правилника.Те получават пълномощни от ръководителя на състезанията.Членовете не се нуждаят от документ. Всеки член има право да се предложи за съдия на участник в състезанието, дори и ако е ангажиран вече съдия.Ако участник в състезанието откаже доброволен съдия,то неговия полет бива дисквалифициран.
*11
Съдията трябва преди пускането на гълъбите да летят да впише в протокола на полета пола, цвета и номера на пръстена със знака на типлерите,участващи в полета. Ако установи допълнителни поправки на пръстена на някой от гълъбите, то този гълъб не може да участва.
*12
Съдията е длъжен да наблюдава до края правилното протичане на полета.Ако е необходимо да отсъства за кратко,той трябва да предаде контрола на заместник съдията.Мястото за наблюдение на състезанието определя съдията. То трябва да е отдаличено повече от 10 метра от мястото на кацане,относно мястото на влизане на гълъбите в гълъбарника.
*13
След приключване на полета съдията трябва да провери участвалите в полета гълъби по номерата на пръстените и т.н.Кратък доклад трябва да се напише в протокола.В случай на евентуална дисквалификация той трябва да съобщи на участника най-късно преди излизане от неговата къща.
*14
Съдията трябва да попълва протокола най-компетентно и съвестно и да изпрати напълно попълнения протокол веднага или най-късно следващия ден на ръководителя на състезанията.
Полет на гълъбите.
*15
След старта ятото от гълъби може да не се вижда първите 2 часа. Преди края на втория час състезателните гълъби трябва да бъдат видяни (забелязани) от страна на съдията. След вторият час и всеки следващ час ятото гълъби трябва да бъде виждано от съдията.
*16
След първото появяване на гълъбите, след старта се прилага т.15, която гласи "Гълъбите трябва да се виждат всеки час ; Отделен от ятото гълъб може да лети самостоятелно само 1 час.
*17
Полетът е нормален (редовен), ако кацнат толкова гълъби, колкото са излетели.Ако граблива птица отнесе гълъб или го подгони до гълъбарника им в район от65м.от гълъбарника, съдията отразява този случай в протокола -времето на нападението на грабливата птица и
на пръстена на гълъба. Такъв гълъб се описва сякаш не е летял изобщо.Останалите гълъби трябва да летят според правилника т.15.
*18
Ако са стартирали 3 гълъба и се появи случай от т.17, този състезателен полет се прекъсва (дисквалифицира се ) защото в този случай ятото наброява по-малко от 3 гълъба.
*19
Ако гълъб се отдели от ятото или ятото се разпадне, съдията е длъжен да документира тази промяна.
Ако някой гълъб не влезе в ятото, състезателят може чрез някакъв знак в рамките на един час да прекъсне полета
До колкото до следващия час от подаване на знака (пускане на дропер), не успее да свали ятото, полетът се дисквалифицира.След кацането и на последния гълъб в продължение на един час всички състезателни гълъби трябва да бъдат в клетката си и да бъдат показани (освен дроперите) на съдията за идентификация
*20
Ако гълъб от състезателното ято кацне на позволеното място без предварителна употреба на вече определения знак за прекъсване на полета, то неговото време се приема за дължина на полета на цялото състезателно ято.
За време от един час трябва да кацнат всички останали гълъби със или без употреба на знака за кацане (пускане на дропер - *19) ако тези условия се изпълняват, полетът е редовен (валиден).
*21
Правилата за дневен и нощен полет са едни и същи - идентични.
*22
Ако гълъбите кацнят по тъмно в кръг от 65м. от гълъбарника състезателят трябва в срок от един час да ги покаже на съдъята който установява броят и съотвествието на номерата на гълъбите.
Ако в предвидиния срок състезателят непокаже на съдията гълъбите полета се дисквалифицира.
Дисквалификация.
*23
Ако участващите в полета типлери нарушат правилника,съдията трябва да дисквалифицира ятото и да впише разяснителна бележка за това в протокола.
*24
Ятото типлери,които в началото, след приключване или по време на полета кацнат на растояние по-голямо от 65метра от гълъбарника като център, трябва да бъдат дисквалифицирани. Това не важи за дроперите.
*25
Дисквалифицира се полета, ако един гълъб или състезателното ято кацнат където и да е, а след известно време полетят и пак продължат полета. За нередовен се смята и полет, при който се употребяват типлери за дропери.
*26
Полетът се дисквалифицира ако в рамките на един час от момента на употреба на знака не кацнат всички гълъби от състезателното ято на определеното място.
*27
При старта гълъбите, които не са успели да хвръкнат, но все още се намират в 65 метровата граница, могат да бъдат пуснати да летят в рамките на 5 минути. Ако този опит е неуспешен, трябва да се дисквалифицират.
*28
Съдията трябва да вижда всички участващи в полета типлери поне веднъж на всеки час, както денем така и нощем. По време на полета в тъмната част гълъбите разделени от ятото, ако са идентични на цвят е желателно да бъдат  боядисани в крилата така, че съдията да ги различава. При разпадане на ятото се отбелязва часа от който започва да тече времето на раздялата, през което съдията внимателно следи дали вижда всички гълъби , ако има такива, които не са виждани  в рамките на позволения час, то съдията прекратява с диквалификация. Полета може да е редовен, ако в рамките на 1 час от разделянето на ятото, състезателя свали всички участващи гълъби.
*29
Всяко непозволено дейсвие върху летящите гълъби, което улеснява техният полет, води до дисквалификация. Това решава съдията на състезанието.
*30
Всеки учасник, който съзнателно или несъзнателно по време на полета на гълъбите позволи да излетят от гълъбарника един или повече гълъби се дисквалифицира.
*31
Ръководството на състезанието дисквалифицира допълнително, ако протоколът на полета не е попълнен напълно и според изискванията или не е изпратен най-късно на следващия ден след полета.
Заключителни разпоредби
*32
Наградите на състезателите /купи, дипломи и др. награди/ ще се връчат в края на състезателната година на официалното редовно годишно събрание на клуба (NTK - BG) , което се провежда в гр.Пловдив в деня на националната изложбата.
*33
Награди на NTK - BG

Стари гълъби
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома
Сбор отборно стари
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома
Купа на България
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома
Long - day
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома
International
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома
Млади гълъби
1 - място - купа + диплома
2 - място - купа + диплома
3 - място - купа + диплома

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК
Гл. 1 Общи положения
За управление на дисциплинарни нарушения на членовете гледачи на спортни гълъби - ТИПЛЕРИ от NTK - BG
Чл.1 Правилника за дисциплинарните нарушения има за цел преди всичко да защитава членовете организирани в клуба.
Чл.2 Правилника за дисциплинарните нарушения регулира правилата на поведение на делегатите и на всеки отделен член, за съблюдаване и спазване разпоредбите на клуба и на другите нормативни актове на председателството на клуба. Осигурява осъществяването на правилни и здравни спортсменски отношения и дисциплина между състезателите със спортни гълъби - ТИПЛЕРИ.
Чл.3 Правилника за дисциплинарните нарушения за утвърждаване на позволени действия и утвърждаване мерки за извършените нарушения, налагане на наказания и извършване на същите като поправителни мерки при неубоздани членове на клуба.
Чл.4 Видове нарушения на членовете:
Като действия, които се възприемат за нарушения и които възникват при извършване или пропуск да се извършват поставените задачи, заради които извършителят се наказва, се приемат следните:
1. Нарушаване разпоредбите на клуба на състезателния правилник
2. Неспазване правата на отделните членове на клуба
3. Разклащане на единството вътре в клуба
4. Неппозрачна финансова дейност на клуба
5. Кражба, унищожаване, хващане и присвояване, препродаване и подаряване на чужди гълъби от членове на клуба
6. Пречене на състезанието съзнателно или несъзнателно, от страна на членове - състезатели
7. Злоупотреба с положението на членовете на клуба
8. Неизпълнение на финансови задължения и непредставяне на отчет за провеждане събрания на клуба
9. Самоволно присвояване на власт в клуба
10. Занижаване работата на вътрешния контрол
11. Възпрепятстване на контролните органи при установяване собствеността на гълъбите - откраднати или хванати, препятстване осъществяването на длъжността на съдията и на контрольора по време на състезание от страна на членовете на клуба
12. Не явяване на съдия или контрольор без уважителни причини на състезание
13. Неправилно ръководене на състезание от страна на съдия или контрольори при несъответствие с разпоредбите на състезателния правилник във вреда или полза даден състезател при състезание
14. Фалшифициране на документи или протоколи, или унищожаване на протоколи от състезанията, или други официални документи на клуба
15. Подаване на недостоверни жалби против членове на клуба, разпространяване на клюки за членове от клуба, разпространяване на закани след определения срок за подаване на жалби и възражения относно състезания на членове на клуба
16. Забранява се поставянето на халки, пръстени за текущата година на старите гълъби
17. Наказуемо е деянието на комисията или отговорен член, които не са взели мерки в отговор на жалби против членове на клуба.
18. Неизпълнението на задълженията на отделните членове на клуба, както и всички други целенасочени действия, които вредят на името на клуба и Типлерския спорт изобщо
19. Председателството на клуба може да вземе решение за изключване за неопределено време на даден член, ако се докаже или установи, че той е навредил на името и авторитета, може да бъде осъден със съдебно решения на отнемане на гражданските му права; ако на обществено място със своето поведение или действия опетни образа на член на клуба, ако наруши разпоредбите статута на клуба или решенията на председателството
В този случай членовете нямат право на възражение.
Чл.5 За споменатите в чл.4 нарушения са отговорни извършителите на непозволени действия или тези, които са пропуснали да извършат определени служебни задължения. В същата степен за виновни се считат и помощниците им, подстрекателите, укривателите на нарушението, нарушителя и предмета на нарушението
Гл. 2 НАКАЗАНИЯ
Чл.6 за извършени нарушения по чл.4 от този правилник могат да се налагат следните наказания:
- официално предупреждение - устно
- писменно мъмрене
- отнемане на състезателни права на отделен член на клуба за срок от 1 до 3 години
- лишаване от права за заемане на ръководни длъжности в клуба
- изключване на отделни членове на клуба
Гл. 3 ПРОЦЕДУРА
Чл.7 Жалба срещу извършител на нарушение, подстрекател, помощник или укривател т.е. съучастник може да подаде всеки член на клуба до "Вътрешен контрол" и "Състезателна комисия на клуба"
Чл.8 Дисциплинарната комисия е длъжна в срок от 8 (осем) дни след подаване на жалбата да организира процедура за изясняване на нарушението като уведоми за това лицето, срещу което е подадена жалбата.
Чл.9 Комисията е длъжна да призове нарушителя срещу когото е жалбата и в негово присъствие да разгледа (обсъди) нарушението и да вземе решение за наказание.
Чл.10 Не може да бъде член на дисциплинарната комисия член на клуба, който е роднина на нарушителя или самият той е нарушител.
Чл.11 Попълването на дисциплинарната комисия се решава от председателя на клуба.
Чл.12 Като облекчаващо вината обстоятелство се приема фактът, ако нарушителят е нов член. Също така ако нарушението е извършено по заблуда или чрез измама; ако нарушителят веднага си е признал нарушението и изпратил очевидно съжаление за стореното.
Чл.13 Процедурата за раследване на едно нарушение от момента, в който е започната до момента на вземане на решение за наказание или освобождаване налага отстраняване на нарушителя.
Чл.14 Против решение за наказание или освобождаване от него може да възрази всеки член на клуба, чрез жалба до годишното събрание на клуба.
Чл.15 Ако взетото решение за наказание, изключване от клуба, откриване на нова процедура по искане на извършителя може да разреши само вътрешния контрол и то ако има достатъчно доказателства и основание за това.
Чл.16 За извършени нарушения по чл.4 от този правилник точки 1,2,3,4,8,16,17,18 се определят наказания за период от 1 до 3 години. По останалите точки по чл.4 на този правилник не могат да се налагат наказания за определен период от време. Те се смятат за окончателно произнесени и против тях може да се подаде жалба единствено преди годишното събрание.
Чл.17 Що се отнася до временните наказания, след изтичане на половината от определения период от време, наказаният може да подаде молба за намаляване на наказанието чрез управителния съвет на комисията на вътрешния контрол.
Чл.18 Срещу решението за потвърждаване на наказанието в отговор на жалбата на нарушителя, която произнесе общото събрание на клуба не може да се подава жалба и тя е окончателна.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл.19 За тълкуване и опазване на този правилник е миродавна - Дисциплинарната комисия на клуба.
За правилното приложение на този правилник отговарят съветът за вътрешен контрол на клуба.
Чл.20 Този правилник влиза в сила веднага. С влизане в сила на този правилник престават да важат всички взети до сега решения.