Old Birds
May: 03./04
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Ahmed Mehmed
15:30
cocks
1244,1249,1250/07
Sunday
Haskovo
02
Gencho Genov
15:06
cocks
0904,0936,0913,0922,0933/07
Sunday
St. Zagora
03
Krasimir Romanski
11:18
C / H
0272/06,0485,0462,0450/07
Sunday
Sopot
04
Boris Gambezov
11:03
hens
0580/06,0782,0727,0776/07
Saturday
Karlovo
05
Nedyalko Stoycev
04:46
C / H
0131/06,0382,0394/07
Sunday
Haskovo
.
Disgualifikation:
..
06
Ivan Petrov
14:30

hens

0294/04,0323,0862,0327,0865,0465/06

Saturday
Plovdiv
.
.
.
.
t.17
.
.
07
Nikolay Gospodinov
14:30
cocks
0094/06,0138,0133,0324,0331/07
Sunday
St. Zagora
.
.
.
.
t.
.
.
08
Simeon Pervazov
06:25
cocks
0260,1140,0536,0999/07
Saturday
St. Zagora
.
.
.
.
t. 16
.
.
09
Mustafa Ahmed
02:46
C / H
0101, 0102, 0958
Sunday
Haskovo
       
t. 20
   
May:
17./18
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Nikolay Gospodinov
15:03
cocks
0321,0324/07,0094/06
Sunday
St. Zagora
02
Gencho Genov
14:58
cocks
0904,0913,0922,0936/07
Sunday
St. Zagora
03
Ivan Petrov
12:35
hens
0323,0862,0865,0465/06
Saturday
Plovdiv
.
Disgualifikation:
..
04
Simeon Pervazov
08:03

cocks

0260,0536,1140/07

Saturday
St. Zagora
.
.
.
.
t.18
.
.
05
Krasimir Romanski
06:00
C / H
0272/06,0485,0462,0450/07
Sunday
Sopot
.
.
.
.
ястреб провалил полета
.
.
06
Nedyalko Stoev . .
0394,0395,038307,0185/06
Saturday
Haskowo
.
.
.
.
неуспешем старт
.
.
May
31./1 Juny
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Gencho Genov
13:11
cocks
0904, 0913, 0936/07
Sunday
St. Zagora
02
Nikolay Gospodinov
12:40
cocks
0094/06, 0321, 0324/07
Sunday
St. Zagora
03
Ivan Petrov
11:17
cocks
0325, 0336, 0341/06
Sunday
Plovdiv
Long Day
June: 14./15
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Miroslaw Iwanow
14:42
young
0312,0313,0315/08
Sunday
Plovdiv
02
Gencho Genov
13:42
young
1151,1152,1153,1154,1155,1157,1158,1160/08
Saturday
s.Sredec
03
Metodi Penkov
12:03
old
0183,0191,0195/07
Sunday
s.Trud
04
Krasimir Romanski
08:15
young
1656,1622,1655,1632,1619,1626,1657,1664,1644/08
Sunday
Sopot
05
Veselin Tahchiev
06:14
young
0530,0536,0547,0549/08
Saturday
Karlovo
06
Toni Malev
04:50
young
0141,0142,0143,0147/08
Sunday
Sofia
  Disgualifikation:  
07
Ahmed Mehmed
14:02
young
0601,0602,0603,0496/08
T. 19 - не се прибрали за 1 час
Sunday
Haskovo
08
Nedjalko Stoev
09:00
young
0851,0852,0853,0856,0857,0858/08
Т. 19 - ястреб хванал 2 и пръснал ятото
Saturday
Haskovo
09
Ivan Petrov
07:00
old
0862,0323,0865/06 - T. 19
Saturday
Plovdiv
10 Boris Gambezov 02:59
young
0926,0929,0925,0909/08
Т.18 - ястреб хванал 2 от ятото
Sunday
Karlovo
11 Marin & Nikolaj 02:00 young 0214,0215,0208/08
Т.18 ястреб хванал 1 от ятото
Saturday
Karlovo
International
June:28./29
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Toni Malev
11:15 young
0141, 0142, 0143, 0147 / 08
Sunday Sofia
02
Boris Gambezov
09:04 young
0923, 0926, 0928, 0929, 0934 / 08
Sunday Karlovo
03
Miroslav Ivanov
07:57 young
0312, 0313, 0315 / 08
Saturday Plovdiv
04
Krasimir Romanski
07:15 young
1656, 1622, 1655, 1632, 1619,1657,1664,1644,1626/08
Saturday Sopot
Yong birds
July: 26./27
 
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Metodi Penkov
14:00
young
0358, 0351, 0359, 0363 / 08
Sunday s. Trud
02
Boris Gambezov
12:23
young
0954, 0934, 0926, 0928 / 08
Sunday Karlovo
August:
16./17
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Metodi Penkov
06:31
young
0351, 0358, 0359, 0361 / 08
Sunday s. Trud
September:
06./07
N
Fancier
time
sex
ring number
Day
city
01
Krasimir Romanski
06:00
young
1655,1763,1622,1698,1683,1759,1619,1761 / 08
Sunday Sopot
02
Metodi Penkov
05:31
young
0351,0366,0375 / 08
Sunday s. Trud
03
Veselin Tahchiev
05:05
young
0312, 0313, 0315 / 08
Saturday Karlovo